رفتن به محتوای اصلی
01732009125-29 info@omidavaranferdosi.ir

مدارک و مستندات لازم جهت دریافت هزینه بیمه تکمیلی

ویزیت:

تاییدیه پزشک پشت برگه آبی دفترچه درمانی همراه با مهر پزشک یا فاکتور جدا بهمراه برگه آبی دفترچه با مهر پزشک

آزمایش، سونوگرافی، رادیولوژی و سایر خدمات پاراکلینیکی:

اصل دستور پزشک همراه با مهر، فاکتور خدمات مربوطه، کپی جواب خدمات مربوطه

عینک:

دستور پزشک در برگه سبز و قرمز دفترچه درمانی مهر شده، فاکتور، پرینت کامپیوتری معاینه چشم، پاکت لنز استفاده شده

دندان پزشکی:

کشیدن دندان، جرم گیری:

دستور پزشک و مبلغ فاکتور شده در برگه سبز دفترچه درمانی همراه مهر پزشک

عصب کشی و پر کردن:

دستور پزشک و مبلغ فاکتور شده روی برگه سبز دفترچه درمانی همراه مهر پزشک، عکس قبل و بعد خدمات انجام شده.

هزینه های بیمارستانی:

کل پرونده بیمارستانی (برگه خلاصه ترخیص، برگه حسابداری، گزارش پزشک و ….) همراه مهر تاییدیه بیمارستان

برگشت به بالا