رفتن به محتوای اصلی
01732009125-29 info@omidavaranferdosi.ir

كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها بهاشخاص ثالث وارد مي‌شود ، نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند. كليه زيانديدگان ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني (اعم از زيان جاني و مالي) خواه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي(شركتها) باشند شخص ثالث ناميده مي شوند. و خسارتهاي مالي وارده به كليه اموال منقول و غير منقول متعلق(تحت مالكيت)اشخاص ثالث جبران ميگردد. هر زيانديده اي كه آسيب ببيند چه جاني و چه مالي شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه كه به عنوان سرنشين محسوب مي گردد.

مراحل صدور بیمه نامه :

مشتري “فرم صورت مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني موسسات دولتي براي بيمه شخص ثالث دولتي” و يا فرم پيشنهاد بيمه شخص ثالث، مازاد و حوادث سرنشينبراي بيمه شخص ثالث خصوصي را تكميل و به اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث تحويل مي‌دهد.

پس از واريز مبلغ حق‌بيمه توسط مشتري “فيش واريزي” به اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث تحويل داده شده و ” گواهي دريافت حق‌بيمه” صادر مي‌شود.مشتري گواهي دريافت حق‌بيمه را به اداره كل حسابداري و آمار ارائه و قبض در اين اداره “رسيد” مي‌شود. يك نسخه از رسيد صادر شده توسط اداره كل حسابداري و آمار به مشتري تحويل داده مي‌شود.

قرارداد بيمه شخص ثالث در سه نسخه تهيه و نسخه اول آن به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود. (براي بيمه نامه هاي دولتي، “قرارداد بيمه شخص ثالث” دولتي صادر مي‌شود. علاوه براينكه براي هر يك از خودروهاي موردبيمه، “كارت بيمه شخص ثالث” صادر مي‌شود، براي بيمه‌گزارهاي دولتي “نامه اعلام بدهي” و “ليست خودروهاي بيمه‌شده” در سه نسخه تهيه و نسخه اول آن بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود

مدارك لازم براي خريد بيمه نامه:

بيمه نامه سال قبل (در صورت دارا بودن)

كارت اتومبيل

كارت ملي

پركردن فرم پيشنهاد بر اساس كارت انتظامي اتومبيل

توجه: فرم پيشنهاد بيمه نامه شخص ثالث الزاماً مي بايست توسط بيمه گزار مطابق با مندرجات كارت انتظامي وسيله نقليه تكميل گردد.

تبصره: اعلام مورد استفاده و ظرفيت مجاز وسيله نقليه از سوي بيمه گزار (ظرفيت مجاز بار جهت باركش ها و ظرفيت مجاز سرنشين جهت ساير وسايط نقليه) به منظور اخذ صحيح حق بيمه و رسيدگي مناسب به خسارات احتمالي الزامي مي باشد.

فرآيند بررسي و پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث (ديه)

پس از وقوع حادثه، بيمه‌گزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمه‌گزار، بررسي معاينات باليني و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز مي‌شود. در اين فرآيند، مراحل ذكر شده بطور تفصيلي توضيح داده شده است.

براي مشاهده فرآيند بررسي و پرداخت خسارت جاني (ديه) به لينك زير مراجعه كنيد.

فرآيند بررسي و پرداخت خسارت مالي بيمه شخص ثالث

پس از وقوع حادثه، بيمه‌گزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمه‌گزار، بازديد و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز مي‌شود. در اين فرآيند، مراحل ذكر شده بطور تفصيلي توضيح داده شده است.

چنانچه بيمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و يا شي ثالثي آسيب رسانده باشد، ابتدا بايد در مورد خسارت شي و يا شخص ثالث آسيب ديده تسويه‌حساب كرده و طي نامه‌اي، تسويه حساب را به اين اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسيدگي مي‌شود.
درصورتيكه بيمه‌گزار زيانديده باشد و مقصر داشته باشد، بخشي از خسارت برآورد شده از شركت بيمه شخص ثالث مقصر و يا از خود مقصر دريافت مي‌شود.

مدارك لازم براي دريافت خسارت بيمه شخص ثالث

تصوير كروكي افسر كاردان فني يا نظريه كارشناس رسمي دادگستري يا گزارش پاسگاه

اصل و فتوكپي پشت و رو بيمه نامه مقصر و زيانديده حادثه

اصل و فتوكپي پشت و رو گواهينامه مقصر و زيانديده حادثه

اصل و فتوكپي پشت و رو سند مالكيت يا كارت خودرو مقصر و زيانديده حادثه

اصل و فتوكپي پشت و رو كارت ملي مقصر حادثه

فتوكپي پشت و رو كارت ملي زيانديده يا زيانديدگان

غرامت هاي جاني

تعهدات بيمه ايران چيست؟ هزينه هاي پزشكي ، غرامتهاي نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاكم قضايي تا سقف تعهدات خريداري شده

 مدارك لازم براي دريافت خسارت عبارتند از :

 • صورت جلسه اوليه پاسگاه انتظامي
 • كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
 • گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگه هاي بازجويي
 • نظريه هاي پزشكي قانوني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • گزارش معاينه متوفي
 • جواز كفن و دفن
 • خلاصه رونوشت فوت
 • صورتحساب هزينه هاي بيمارستاني (در مورد مجروحين و مصدومين)
 • حكم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض طرفين دادگاه تجديد نظر با آخرين حكم مراجع رسيدگي كننده به موضوع از قبيل رأي ديوان عالي كشور
 • ساير گزارشات مرتبط
 • اصل و فتوكپي پشت و رو بيمه نامه مقصر و زياتديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو گواهينامه مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو سند مالكيت يا كارت خودرو مقصر و زيانديده حادثه
 • اصل و فتوكپي پشت و رو كارت ملي مقصر حادثه
 • فتوكپي پشت و رو كارت ملي زيانديده يا زيانديدگان
 • بيمه سر نشين اتومبيل

  مدارك مورد نياز پرونده خسارتي سرنشين

 • صورت جلسه اولين پاسگاه انتظامي
 • كروكي افسر كاروان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
 • گزارش پاسگاه انتظامي و برگهi اي بازجويي
 • نظريه پزشكي قانوني در مورد مجروحين و مصدومين
 • گزارش معاينه متوفي
 • جواز دفن
 • خلاصه رونوشت فوت و گواهي فوت
 • صورت حسابهاي هزينه هاي بيمارستاني مجروحين و مصدومين
 • گواهي انحصار وراثت
 • قيم نامه در صورت داشتن صغير
 • تصوير گواهينامه راننده حين حادثه
 • برشبيمه نامه شخص ثالث
برگشت به بالا